OFERTA

Zarządzanie i Administrowanie.

W ramach współpracy zapewnione będą czynności:

Obsługa organizacyjno-prawna.

Przejęcie nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego obejmującego m.in.:
- opis nieruchomości – istniejące urządzenia, instalacje i stan techniczny,
- dokumentację techniczno-budowlaną,
- książkę obiektu budowlanego,
- aktualne protokoły z przeglądów,
- dokumentację księgowo-rozliczeniową,
- uchwały podjęte przez wspólnotę,
Audyt zgodności zastanego stanu funkcjonowania i sposobu administrowania nieruchomościami pod względem prawnym i zasad współżycia społecznego,
Optymalizacja kosztów utrzymania części wspólnych poprzez weryfikację istniejących umów z usługodawcami i dostawcami mediów,
Przygotowywanie przetargów na prace remontowo-budowlane i organizacja spotkań z potencjalnymi wykonawcami celem podjęcia ostatecznej decyzji przez zarząd wspólnoty,
Opracowywanie dokumentów wewnętrznych wspólnoty m. in.:
- Regulaminy,
- Uchwały,
- Statut wspólnoty,
Reprezentowanie wspólnoty przed organami administracji państwowej, samorządowej, podmiotami gospodarczymi oraz inny osobami prawnymi,
Opracowywanie wieloletnich planów remontowych nieruchomości wspólnej,
Wydawanie zaświadczeń dla członków wspólnoty,
Organizacja zebrań członków wspólnoty

Obsługa finansowo-księgowa

 • Przygotowywanie propozycji rocznych planów finansowo-gospodarczych,
 • Kalkulacja, naliczanie i rozliczanie zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej,
 • Prowadzenie rozliczeń księgowych,
 • Rozliczanie zaliczek z tytułu mediów indywidualnych,
 • Nadzorowanie terminowości dokonywanych wpłat,
 • Windykacja opłat należnych wspólnocie,
 • Prowadzenie rozliczeń z usługodawcami

Obsługa techniczna

 • Stały nadzór nad stanem technicznym nieruchomości,
 • Zlecania obowiązkowych przeglądów technicznych,
 • Zlecanie zabezpieczania, usuwania awarii i wykonywania napraw,
 • Nadzór nad wykonawcami prac i egzekwowanie zapisów umów,
 • Dbałość o stałe dostarczanie mediów do nieruchomości,
 • Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku w tym książki obiektu budowlanego

Stała konserwacja

Zapewnimy usługę stałej konserwacji bieżącej nieruchomości mającej na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku m.in.:
 • Wymiana zepsutych wyłączników, gniazd, opraw, żarówek itp.,
 • Wymiana nieszczelnych zaworów,
 • Oczyszczanie filtrów przy urządzeniach pomiarowych CO,
 • Weryfikacja ciśnienia wody w instalacji CO i jej uzupełnianie,
 • Kontrola szczelności instalacji CO,
 • Regulacja i wymiana zawiasów, samozamykaczy, zamków i klamek,
 • Naprawa drobnych uszkodzeń w tynkach na klatkach schodowych,
 • Pogotowie techniczne